fbpixel

Adatvedelmi Szabalyzat

2016/679 EU rendelet


2018. május 25-étől az Európai Unió minden polgárára kiterjedő hatályban van az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a személyes adatok védelméről.

A Obuvki Trade EOOD  jelen Adatvédelmi Szabályzata leírja, hogyan tároljuk, kezeljük és védjük mindazt a személyes információt, melyet Ön a szolgáltatásaink igénybe vételével kapcsolatban rendelkezésünkre bocsát. E Szabályzat az a Honlap használata Általános Feltételeinek elmaradhatatlan részét képezi.

Ha kérdése vagy megjegyzése van a jelen Szabályzattal kapcsolatban, oldalunkon Kapcsolat megtalálja, hogyan léphet kapcsolatba velünk, illetve közvetlenül is írhat nekünk.

Kérjük, mielőtt igénybe venné szolgáltatásainkat, figyelmesen olvassa el ezt a Szabályzatot.

Fontos tudnivalók:

• Ha nem egyezik bele, hogy személyes adatait a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeljük, kérjük, ne adja meg azokat. A személyes adatok megadása önként történik, a Felületünkön kínált szolgáltatások igénybe vétele, illetve az azokhoz való hozzáférés érdekében. A szolgáltatásokhoz szükséges személyes adatok meg nem adása esetén Önnek nincs lehetősége az adott szolgáltatást vagy funkciót igénybe venni.

• Bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez nincs szükség az Ön kifejezett engedélyére, ha más jogalap is rendelkezésre áll, például az Adatkezelő törvényi kötelezettségeinek betartása, szerződési kötelezettség betartásához való szükségesség stb.

• A személyes adatok védelmében a felügyeleti szerv a Személyes Adatvédelmi Bizottság.


I. FOGALMAK

TÁRSASÁG vagy ADATKEZELŐ: Obuvki Trade EOOD, EIK (Egységes Azonosító Kód) 202794255, székhely és bejegyzett cím: Gabrovo, Mitko Palauzov No 11.

SZEMÉLYES ADATOK: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

ADATKEZELÉS: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

SZEMÉLYES ADATOK ALANYA: Bármely természetes személy, akinek személyes adatait kezelik.

FELÜLET: a Társaság tulajdonában lévő, a www.gracia-s.hu oldalt kiszolgáló szoftver vagy több, együtt alkalmazott szoftvermodul. A Felület részét képező modulok:

  • Fogyasztói kosár létrehozása.
  • Vélemények közzétételének lehetősége.
  • Kérdésfeltevés lehetősége.
  • Chat részleg
  • Egyéb.


II. SZEMÉLYES ADATOK

1. Adatalanyok típusai, A kezelt adatok kategóriái, A kezelés céljai, A megőrzés határideje

A személyek, attól függően, hogyan használják Felületünket és az általa kínált szolgáltatásokat, több csoportba sorolhatók, melyeket alább felsorolunk. Az Adatalanyok adatai a típustól függően külön adatregiszterben kerülnek feldolgozásra. A regiszterekben különbözőek lehetnek az adatkategóriák, a kezelés céljai és jogalapjai, a tárolás határideje, a védelmi intézkedések stb.

Ugyanaz a személy a felsorolt csoportok közül egyszerre többe is tartozhat. Például minden Fogyasztó-vásárló egyben Látogató is.

2. Látogató

• Látogató minden személy, aki böngészőjébe betölti a Felület valamely oldalát vagy részét, vagy felkeresi annak valamely szekcióját vagy oldalát (függetlenül attól, hogy ezt a honlapcím közvetlen beírásával vagy más internetes oldalról vagy forrásról történő átirányítás révén teszi).

A kezelhető adatok kategóriái: A látogató számítógépén/böngészőjében a helyi „sütikben” (cookies) tárolt online identifikátorok; A látogató által megjelölt tartózkodási hely; Országra/városra vonatkozó adatok a felhasználó számítógépének IP címe alapján, melyek a minden honlap által megkapott információ elmaradhatatlan részét képezik; az alany által a Felületen végzett tevékenységgel kapcsolatos információ; Az alanynak a Felület funkciói beállításaival kapcsolatos preferenciái; Az alany által használt böngészővel/számítógéppel kapcsolatos információ.

A tárolás céljai: Alapvető és segítő funkciók biztosítása, melyek a Felület megfelelő, teljes értékű használatához szükségesek; A Felület látogatottságának számlálása; Marketing felületek szolgáltatásai alkalmazásához szükséges feltételek biztosítása.

A tárolás határideje: Az adott információt hordozó minden „süti” érvényességének lejárta (az elmentésétől számítva 1 éven belül) vagy az alany általi törlése, akinek a számítógépén/böngészőjén tárolva van.

A kezelés jogalapja: A sütikkel kapcsolatos szabályzat elfogadása.

3. E-mail feliratkozó

• E-mail feliratkozó minden Látogató, aki feliratkozott a Felület elektronikus hírlevelére, hogy azon kereskedelmi ajánlatokat és egyebet tartalmazó üzeneteket kapjon. Az elektronikus hírlevelet közvetlenül az Adatkezelő küldi, külső közvetítő szolgáltatások igénybe vétele nélkül.

A kezelhető adatok kategóriái: Név, E-mail cím, Tartózkodási hely, telefonszám, feliratkozások (e-mail hírlevelek), melyekre a látogatók feliratkoznak, hogy e-mailben különböző információt, kereskedelmi ajánlatokat és egyéb üzeneteket kapjanak a Felületről.

A tárolás határideje: A feliratkozás feliratkozó vagy Adatkezelő általi megszüntetésétől számított 6 hónap.

A kezelés jogalapja: Beleegyezés, hogy az alany felkerüljön a hírlevelet kapók listájára (feliratkozás a hírlevélre).


III. Fogyasztó-vásárló

• Fogyasztó-vásárló minden Látogató, aki a Felület technikai eszközeinek segítségével Adásvételi Szerződést köt (vagy ilyen szándékát kinyilvánítja) az adott Kereskedő-eladóval az utóbbi által a Felületen kínált szolgáltatás/termék távolsági megvásárlása (vagy ehhez hasonló tevékenység) céljából.

A kezelhető adatok kategóriái: Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím, IP cím, Információ a vásárlásokról, Információ az alany által a Felületen végzett tevékenységekről.

A tárolás céljai: Lehetőség biztosítása vásárlásra a Felületen a Kereskedő-eladóval való távolsági szerződéskötés révén; Az adott Kereskedő-eladó részére információ rendelkezésre bocsátása az így véghezvitt vásárlásokról és a vásárlókról, mely a megkötött szerződések betartásához és a megvásárolt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges.

A tárolás határideje: A Fogyasztó-vásárló részéről elvégzett utolsó vásárlástól számított 2 év.

A kezelés jogalapja: A Felület segítségével az adott Kereskedő-eladóval kötött szerződés teljesítése.


IV. Az Ön jogai

Ha az Ön személyes adatait kezeljük, Ön a következő jogokkal rendelkezik, melyeket a Társaság fent megjelölt címére vagy elektronikusan, a kavalerbg@gmail.com e-mail címre vagy az oldalon keresztül Kapcsolatküldött bejelentés révén gyakorolhat:

Hozzáférési jog a személyes adataihoz: Joga van megerősítést kapni tőlünk, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, hozzáférni a személyes adatokhoz és információhoz.

Személyes adatok helyesbítésének joga: Ha általunk kezelt személyes adataiban hibát fedez fel, joga van kérni tőlünk ezen személyes adatok korrigálását.

Személyes adatok törlésének joga (elfeledtetéshez való jog): Bizonyos körülmények között, mint például ha személyes adatait nem a törvényi előírásoknak megfelelően kezelik, vagy ha visszavonta a beleegyezését (ha a személyes adatok kezelésének jogalapja beleegyezés), és nem áll rendelkezésre más jogalap a kezelésükre, Önnek joga van részünkről az Ön személyes adatainak törlését kérni.

A kezelés korlátozásának joga: Bizonyos körülmények között, mint például ha nem biztos személyes adatai pontosságában, vagy ha tiltakozását fejezte ki személyes adatai általunk való kezelésének törvényes céljával szemben, joga van kérni, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk, amíg nem sikerül megoldást találni.

A kezelés elleni tiltakozás joga: Bizonyos körülmények között, mint például ha kételkedik abban, hogy személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, Önnek joga van az Ön konkrét helyzetéhez kapcsolódó megfontolásokból tiltakozni a kezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog: Ha személyes adatait az Ön beleegyezése alapján vagy szerződési kötelezettségünk teljesítése céljából elektronikus eszközön tároljuk, Önnek joga van azokat tőlünk géppel olvasható formátumban elkérni és más adatkezelő számára továbbítani.

Panasz benyújtásának joga a felügyeleti szervnél: Önnek joga van személyes adatainak általunk való kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervnél – Személyes Adatvédelmi Bizottság, vagy a bíróságon.

MINDEZEN ESETEKBEN ÚGY ÉRVÉNYESÍTHETI A FELSOROLT JOGAIT, HOGY KITÖLTI A VELÜNK VALÓ KAPCSOLATBA LÉPÉSHEZ MEGADOTT FORMÁT


V. Személyes adatok harmadik fél rendelkezésére bocsátása

A Társaság nem bocsát adatot harmadik fél rendelkezésére, a következő esetek kivételével:

a. Az előző bekezdésben leírt rendelkezésre bocsátás, mely a Fogyasztó-vásárló és a Kereskedő-eladó közötti szerződéskötéshez szükséges

b. Ha az adatok felfedésére vagy megosztására törvény kötelez minket;

c. Ha az adott Adatalany beleegyezett;

d. A Felület Látogatóinak, Felhasználóinak és Feliratkozóinak digitálisan álnevesített adatai automatikusan elküldésre kerülhetnek szolgáltatóink Felületünkbe integrált külső szolgáltatásai részére látogatottságunk számlálása vagy reklám céljaira. E külső szolgáltatásokról bővebb információt a sütikkel kapcsolatos szabályzatban vagy, valamint a különböző szolgáltatásfajták elutasításával kapcsolatos beállításoknál találhat. Ez az elutasítás külső eszközökkel is lehetséges (a Google Analyticsnél – itt;  Google reklámfelületeknél – itt;  Facebook reklámfelületeknél – itt; egyéb felületeknél – itt и itt);

е.Ha a Fogyasztó-vevő fizetést eszközölt, s a későbbiekben e fizetéssel kapcsolatban valamely banki vagy fizetési intézmény vagy hatósági szerv csalárd vagy azonosítatlan fizetés gyanúja miatt nyomozást indít, valamint visszaélés gyanúja esetén az Adatkezelő a Fogyasztó-vevő adatait az adott banki vagy fizetési intézmény vagy hatósági szerv rendelkezésére bocsáthatja.


VI. Adatbiztonság

Mi részünkről megtettük a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket az Ön személyes adatai jogtalan hozzáféréstől, felfedéstől, véletlen vagy törvénytelen megsemmisítéstől vagy megváltoztatástól való védelmének garantálására.

Az elektronikus információt az Európai Unió területén lévő védett adatcentrumokban tároljuk. A szerverek és az ügyfelek számítógépe/böngészője közti adatátvitel titkosítva, HTTPS-en keresztül történik.

IP címek

Ha Társaságunk adatalanyok IP címét tárolja, abból a célból teszi, hogy szükség esetén megfelelő segítséget nyújthasson a fogyasztóknak (például elveszett vásárlások, a vásárlások státuszával kapcsolatos információ, stb.) IP címeket legfeljebb 1 évig tárolunk (ez az időtartam a Felület közönsége egy részének vásárlási gyakoriságát és egyéb szokásait figyelembe véve került meghatározásra). IP címeket a fent említett esetek kivételével semmilyen körülmények között sem bocsátunk harmadik fél rendelkezésére. 

SÜTIK

A Felület honlapjai, valamint az általuk használt, harmadik fél által biztosított külső szolgáltatások sütiket (cookies) használnak apró információrészecskék ideiglenes tárolásához a megfelelő funkcionalitás és a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében. A használt sütik fajtáival, beállításaikkal és törlésükkel stb. kapcsolatban részletes információt talál a következő dokumentumban – Sütikkel kapcsolatos szabályzat.

EGYES FOLYAMATOK ÉS TECHNIKAI LÉPÉSEK MAGYARÁZATA

A Honlap a következő sütiket:

__cfduid – kulcs az oldal online chatjéhez

__zlcmid – kulcs az oldal online chatjéhez

wplc_chat_status – kulcs az oldal online chatjéhez

_gat – analitikus kulcs a google analyticshez

_gid – analitikus kulcs a google analyticshez

_ga – analitikus kulcs a google analyticshez

fr – kulcs a facebook likeboxhoz.

laravel_session – csak a webszerveren tárolt munkamenetre való hivatkozást tartalmaz. A fogyasztó böngészője nem tárol információt, és ez a „süti” csak a folyamatban lévő munkamenetben használható.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Szabályzat minden esetleges változását ezen az oldalon közöljük.